Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ustka, 14.08.2018 r.

NK.1101.12.2018

 

 

NADLEŚNICTWO USTKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

REFERENT W NADLEŚNICTWIE USTKA

 1.  Wymagania niezbędne:
 1.  wykształcenie wyższe,
 2.  co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy o charakterze administracyjno – biurowym,
 3.  biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office, obsługa Internetu),
 4.  Umiejętność szybkiego pisania na komputerze,
 5.  obsługa urządzeń biurowych.
 1.  Dodatkowe wymagania preferowane:
 1.  znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 2.  mile widziana znajomość przepisów w zakresie Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Lasach Państwowych.
 1.  O kandydata/ki oczekujemy:
 1.  właściwej organizacji pracy,
 2.  umiejętności pracy w zespole,
 3.  wysokiej kultury osobistej,
 4.  komunikatywności
 1.  Podstawowy zakres zadań na stanowisku referenta:
 1.  prowadzenie sekretariatu biura Nadleśnictwa Ustka,
 2.  obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z nadleśnictwa,
 3.  obsługa łączności telefonicznej i faksowej,
 4.  prowadzenie ewidencji aktów normatywnych własnej jednostki,
 5.  tworzenie pism na zlecenie nadleśniczego,
 6.  ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
 7.  zastępowanie specjalisty ds. pracowniczych.
 1.  Oferujemy:
 1.  pracę w pełnym wymierzę czasu pracy,
 2.  umowę na czas określony jednego roku od 1 października 2018 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 3.  Wysokość wynagrodzenia zgodnie z zasadami wynagradzania określonymi w                                    Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Państwowego                         Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29.01.1998 r. ( z późniejszymi                     zmianami).

 

 1.  Wymagane dokumenty:
 1.  CV (wraz z adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem e-mail)                       opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2.  list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacji i                         doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej),
 4.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty w wersji papierowej należy składać

osobiście w sekretariacie nadleśnictwa Ustka lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie

do dnia 10 września 2018 roku do godz. 15ºº

pod adres:

Nadleśnictwo Ustka

Ul. Słupska 25

76 – 270 Ustka

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko referent w Nadleśnictwie Ustka”

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentu do sekretariatu Nadleśnictwa Ustka.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1.  Nadleśnictwo zastrzega sobie:
 1.  Prawo swobody selekcji kandydatów oraz zasad i sposobu ich wyboru,
 2.  Prawo do odwołania i rezygnacji z naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
 1.  Dodatkowe informacje:
 1.  W wyniku analizy i oceny przydatności przedstawionych dokumentów zostaną wybrani     kandydaci, którzy do dnia 14 września 2018 roku zostaną zaproszeni telefonicznie lub                           e-mailowo na rozmowę kwalifikacyjną.
 2.  W przypadku rozstrzygnięcia naboru lub jego unieważnienia dokumenty osób, które nie będą zakwalifikowane można odebrać osobiście w dziale kadr w terminie do 30 września 2018 roku. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 3.  W sprawie naboru informacji udzielamy pod numerem tel. 59 8 144 000
 4.  Informacja o naborze zostaje zamieszczona:
 1.  Tablica ogłoszeń w Nadleśnictwie Ustka
 2.  Gazeta: Głos Pomorza

 Strona internetowa Nadleśnictwa Ustka: http://www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl

 

Treść ogłoszenia w formacie PDF - Nabór na stanowisko referent