Lista Aktualności Lista Aktualności

Nabór do pracy księgowy

Nadleśnictwo Ustka ogłasza nabór do pracy na stanowisko księgowego

Wymagania od kandydata:

1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub rachunkowym.

2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letnie w zakresie finansowo-księgowym.

3. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, aktualnych przepisów podatkowych w szczególności podatku VAT i pdop.

4. Dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności pakietu MS Office.

5. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych będzie dodatkowym atutem.

6. Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w grupie, dokładność i zaangażowanie.

 

Podstawowy zakres zadań na stanowisku księgowego:

1. Wykonywanie czynności związanych z ewidencją zdarzeń gospodarczych: kontrola wpływu dowodów księgowych, dekretacja, kontrola formalno – rachunkowa, ewidencja w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.

2. Umiejętności sporządzanie dekretacji Vat oraz ustalanie wskaźnika struktury podatku VAT.

3. Dekretacja i księgowanie dokumentów dotyczących krótkotrwałych inwestycji finansowych.

4. Umiejętności w prowadzeniu rozliczeń finansowych związanych z dotacjami.

5. Umiejętności w prowadzeniu rozliczeń finansowych związanych z gospodarką magazynową.

6. Bieżąca analiza obrotów i sald kont.

7. Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie swojego działania na potrzeby kierownictwa.

8. Wykonywanie innych czynności w zakresie księgowości w nadleśnictwie zleconych przez przełożonego.

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie oparte na umowę o pracę na czas 1 roku z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

2. Dobre warunki pracy i płacy.

3. Wynagrodzenie zgodne z Ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników PGL LP.

4. Możliwość rozwoju zawodowego i szkolenia merytoryczne.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV.

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (oryginały do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej)

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury zatrudnienia na stanowisko księgowego w Nadleśnictwie Ustka, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz.1182)”.

 

Wymagane dokumenty należy składać

Osobiście w sekretariacie nadleśnictwa lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Ustka

ul. Słupska 25

76-270 Ustka

do dnia 15 września 2017 r. do godz. 1500

(liczy się data wpływu oferty do nadleśnictwa).

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko księgowego w Nadleśnictwie Ustka”

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje:

1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub test jedynie wybranych kandydatów.

2. Nadleśnictwo nie zwraca złożonych ofert i nie ponosi kosztów związanych z naborem.

3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

4. W sprawie naboru informacji udzielamy pod numerem tel. 59 8 144 000


Aktualności Aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku