Lista Aktualności Lista Aktualności

Korzystamy z dotacji

Wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie "Zaleskie Bagna" III etap

Nadleśnictwo Ustka informuje o realizacji zadania p.n. „Wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie przyrody Zaleskie Bagna III etap". Jego wykonanie realizowane jest dzięki dotacji do kwoty 100.440,00 zł (przy planowanym koszcie kwalifikowanym 119.964,00zł) przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (wfos.gdansk.pl).

Celem realizowanego projektu jest wykonanie szeregu zadań związanych z czynną ochroną rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”. Zadania te zostały określone w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”, ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 marca 2014r.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi. „Zaleskie Bagna” są jednym z około 70 torfowisk typu bałtyckiego w Polsce, z czego tylko połowa jest jeszcze dość dobrze zachowana; w województwie pomorskim zidentyfikowano kilkanaście tego typu torfowisk, w tym 11 objętych jest ochroną rezerwatową. Teren rezerwatu w przeszłości był intensywnie odwadniany, czego skutkiem było przesuszenie złoża torfowego oraz inwazja gatunków drzewiastych na pierwotnie bezleśne torfowisko. W chwili obecnej tylko niewielka część torfowiska ma charakter otwartego mszaru. Obszar ten jest systematycznie powiększany dzięki prowadzonym corocznie zadaniom ochronnym. Drzewostan porastający torfowisko, zwłaszcza brzozowy, przyczynia się do degradacji obiektu poprzez zacienianie światłolubnych zbiorowisk i gatunków torfowiskowych oraz przyspieszenie utraty wody (ewapotranspirację). Zaplanowane działania ochronne mają na celu eliminację gatunków inwazyjnych (sosna, brzoza) z powierzchni, na których możliwe jest jeszcze odtworzenie fitocenoz torfowiskowych oraz z zarośli woskownicy – gatunku światłożądnego, którego populacja w rezerwacie „Zaleskie Bagna” szacowana jest na jedną z największych w Polsce. Działania te są niezbędne dla utrzymania przedmiotów ochrony rezerwatu.

W rezerwacie obecnie wykonywane są działania ochronne, wynikające z  realizacji II etapu prac polegających na rozrzedzeniu drzewostanów brzozowo-sosnowych, olszowo-brzozowych oraz zarośli wierzbowych do zwarcia ok 20% (przedmiotem ochrony są kompleksy siedlisk 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz 91D0 – bory i lasy bagienne) – na powierzchni ok 17 ha. Usuwane jest około 500 m3 drewna. Pozyskana biomasa jest w miarę możliwości usuwana poza granice rezerwatu a w miejscach trudnodostępnych wycięte drzewa są złożone na drogach leśnych lub ich poboczach. Część stojących drzew (sosny) jest obrączkowana i pozostawiana na miejscu do naturalnego obumarcia – dotyczy to miejsc z których usuwanie drzew jest niemożliwe lub powodowałoby zniszczenie pokrywy roślinnej.

W zakres zadań III etapu projektu wchodzi zakres prac objęty II etapem na kolejnej części rezerwatu i polegać będzie na: rozrzedzeniu drzewostanów brzozowo-sosnowych, olszowo-brzozowych oraz zarośli wierzbowych do zwarcia ok 20%  (przedmiotem ochrony są kompleksy siedlisk 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz 91D0 – bory i lasy bagienne) – z powierzchni około 33 ha zostanie usunięte około 1000 m3 drewna. Pozyskana biomasa zostanie w miarę możliwości usunięta poza granice rezerwatu a w miejscach trudnodostępnych wycięte drzewa oraz naloty zostaną złożone na drogach leśnych lub ich poboczach. Część stojących drzew (sosny) zostanie obrączkowana i pozostawiona na miejscu do naturalnego obumarcia – dotyczy to miejsc z których usuwanie drzew jest niemożliwe lub powodowałoby zniszczenie pokrywy roślinnej.

Prace prowadzone będą od sierpnia 2017 do końca listopada 2018.


Aktualności Aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku