Lista Aktualności Lista Aktualności

Korzystamy z dotacji

Wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie "Zaleskie Bagna" II etap

Z dniem 30.04.2017r. Nadleśnictwo Ustka zakończyło realizację zadania p.n. „Wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie przyrody Zaleskie Bagna II etap". Jego wykonanie realizowane było dzięki dotacji do kwoty 44.150,00 zł (przy planowanym koszcie kwalifikowanym 51.444,00zł) przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (wfos.gdansk.pl).

Celem zrealizowanego projektu było wykonanie zadań związanych z czynną ochroną rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna". Zadania te zostały określone w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna", ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 marca 2014r.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi.

Wykonane prace polegały na rozrzedzeniu drzewostanów brzozowo-sosnowych, olszowo-brzozowych oraz zarośli wierzbowych do zwarcia ok 20%  (przedmiotem ochrony są kompleksy siedlisk 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz 91D0 – bory i lasy bagienne) – z powierzchni 17,0348 ha w oddz. 142 -j (9,7819 ha) oraz 144 –c (7,2529 ha). Pozyskana biomasa została w miarę możliwości usunięta poza granice rezerwatu a w miejscach trudnodostępnych wycięte drzewa oraz naloty zostały złożone na drogach leśnych lub ich poboczach. Część stojących drzew (sosny) została obrączkowana i pozostawiona na miejscu do naturalnego obumarcia – dotyczy to miejsc z których usuwanie drzew jest niemożliwe lub powodowałoby zniszczenie pokrywy roślinnej.

Zrealizowane działania ochronne miały na celu eliminację gatunków inwazyjnych (sosna, brzoza) z powierzchni, na których możliwe jest jeszcze odtworzenie, utrzymanie i poprawa warunków fitocenoz torfowiskowych oraz z zarośli woskownicy europejskiej – gatunku światłożądnego, którego populacja w rezerwacie „Zaleskie Bagna" szacowana jest na jedną z największych w Polsce.

Działania te były niezbędne dla utrzymania przedmiotów ochrony rezerwatu. W rezerwacie do tej pory wykonywano działania ochronne w 2015r. W ramach I etapu usunięto z powierzchni 25 ha torfowiska drzewa oraz naloty brzozy i sosny.

Prace prowadzone były w okresie od sierpnia 2016 do końca kwietnia 2017 roku, przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia, Zakład Usług Wielobranżowych, Jarosław Gawlista, z Jarosławca. Prace te zostały wykonane starannie, z należytą ostrożnością w płatach siedlisk porośniętych woskownicą europejską. Większość materiału drzewnego wynoszono z terenu wycinki ręcznie, co spowodowało zachowanie siedlisk w dobrym stanie.

Wykonane zadanie nadzorowane było na bieżąco przez pracowników Nadleśnictwa Ustka oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Komisyjnego odbioru przeprowadzonych prac dokonano w dniach od 7 do 24 maja 2017r. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

Wymiernym rezultatem wykonanych prac jest przywrócenie i zachowanie korzystnych warunków dla populacji woskownicy europejskiej na powierzchni ok 17 ha rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna".


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku